Strona główna

Jurajski Serwis Turystyczny - Jura, noclegi, agroturystyka

wyszukiwanie zaawansowane
wtorek, 2 marca 2021 r.
imieniny obchodzą: Helena, Karol
  • banerek_agrojura

Gmina Myszków

Strona główna » Gminy » Gmina Myszków

data dodania: 2009-07-10 10:15:13

gmina: Myszków
powiększ

Miasto Myszków położone jest w powiecie myszkowskim, w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 72,2 km² i liczy 32.900 mieszkańców.

Myszków jest miastem o historycznym charakterze przemysłowym, w którym dominował przemysł metalurgiczny, papierniczy, włókienniczy i obuwniczy oparty o kilka dużych przedsiębiorstw. Aktualne działania restrukturyzacyjne zmieniają charakter miasta, w którym lokuje się coraz więcej małej i średniej przedsiębiorczości.

Miasto usytuowane jest bezpośrednio przy zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszawę ze Śląskiem i Małopolską. Wspomniana linia kolejowa powstała w połowie XIX wieku i nosi nazwę: „Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej”. Jej wybudowanie można uznać za główny atut dawnego i teraźniejszego przemysłowego rozwoju miasta.

Geograficznie miasto usytuowane jest w obniżeniu górnej Warty, w tzw. „obniżeniu myszkowskim”, w północno wschodniej części rozległej Wyżyny Śląskiej – na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Sama Wyżyna Śląska rozciąga się od prawego brzegu górnej Odry, aż po krawędź Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Część obszaru miasta położona jest w otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (dzielnice: Helenówka i Bory).

Obszar północno-wschodni miejscowości leży w Obniżeniu Górnej Warty, część południowo-zachodnia na Progu Woźnickim ciągnącym się od Zawiercia, aż po Kluczbork. Myszków położony jest ok. 280 m n.p.m. Sama miejscowość usytuowana jest niemal całkowicie w naturalnym obniżeniu terenu (dawna rynna Prawarty), otoczonym z czterech stron wzniesieniami: Góry Włodowskiej, Góry Będuskiej (części pasa Progu Woźnickiego), Góry Jaworznickiej i Osińskiej Góry.

PRZYRODA

Miasto Myszków położone na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej, w Obniżeniu Górnej Warty (mapa). Mezoregion ten jest subsekwentną bruzdą ciągnącą się u podnóża kuesty Wyżyny Częstochowskiej (na północnym - wschodzie) i Progu Woźnickiego (na południowym - zachodzie). Obniżenie to zostało wycięte przez procesy erozyjne w strefie mało odpornych osadów dolnojurajskich i górnotriasowych (iły rudonośne). Utwory te zostały przykryte piaskami i glinami plejstoceńskimi, co zdecydowało o nadaniu tej krainie cech płaskiej równiny aluwialno - proluwialnej, urozmaiconej niewielkimi pagórkami denudacyjnymi. Na terenie Myszkowa występuje duże nagromadzenie złóż surowców mineralnych. Historia ich wydobycia sięga ubiegłego stulecia. Największe znaczenie ma tu złoże polimetaliczne (Mo-W-Cu), węgiel brunatny oraz torfy; z surowców skalnych na uwagę zasługują brekcje węglanowe, glinki ceramiczne oraz kruszywa. Na terenie Myszkowa dominują gleby bielicowe, brunatne i bagienne.

Obniżeniem przepływa Warta z południowego-wschodu na północny - zachód. Jest ona krajobrazową osią Myszkowa. Dolina Warty jest najmłodszym elementem rzeźby; w jej obrębie występują trzy powierzchnie terasowe. Sieć wodną miasta uzupełniają dopływy Warty, z których najważniejsze, to: Potok Parkoszowicki, Czarna Struga z Potokiem Jaworznickim i Potok Budzisko (prawobrzeżne) oraz kilka mniejszych bezimiennych lewobrzeżnych. Ważnym elementem w krajobrazie miasta są zbiorniki wodne. Jeden z nich o wielofunkcyjnym charakterze jest położony w centrum, pozostałe, to głównie stawy hodowlane, które są zlokalizowane we wschodniej części miasta.

Pod względem klimatycznym Myszków należy do dzielnicy częstochowsko-kieleckiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,50 -8,00 C.; średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą 744 mm; pokrywa snieżna zalega 50-80 dni, a długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni.

Ze względu na zróżnicowaną budowę geologiczną i rzeźbę terenu oraz łagodny klimat świat roślin i zwierząt jest bogaty i urozmaicony.
Na terenie Myszkowa występują dwa zasadnicze typy krajobrazu, z których każdy charakteryzuje się swoistym rysem florystyczno-faunistycznym. Pierwszy obejmuje tereny w południowo-zachodniej części miasta w pobliżu Będusza i Mrzygłódki, przylegający do zbudowanego z wapieni triasowych Garbu Tarnogórskiego. Są to tereny w dużej części odlesione, z charakterystycznym układem pól, łąk i zarośli śródpolnych, tzw. "czyżni", utworzonych głównie z tarniny oraz głogów i róż. Na miejscach suchych i silnie nasłonecznionych występują fragmenty roślinności murawowej.

Ekosystemy zaroślowe i murawowe stanowią miejsce występowania licznych rzadkich gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków i owadów. Nad brzegami potoków oraz w źródliskach zachowały się niewielkie powierzchnie podmokłych łąk, na których występuje m. in. podlegający całkowitej ochronie prawnej pełnik europejski. Pozostała część miasta położona jest w dolinie Warty. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest obecność licznych zbiorników i cieków wodnych, podmokłych łąk i torfowisk.

Najciekawszymi z przyrodniczego punktu widzenia terenami są: dolina Warty w pobliżu Nowej Wsi Żareckiej, gdzie zachował się prawie naturalny układ biocenoz, z licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami zwierząt i roślin, m. in. storczyków oraz rozległy kompleks leśny we wschodniej części miasta, w pobliżu przysiółków Pohulanka, Bory, Czworaki i Helenówka.

W omawianym kompleksie dominują głównie bory sosnowe, a w obniżeniach terenowych spotykane są często podmokłe łąki oraz torfowiska niskie i przejściowe. W licznych zbiornikach wodnych, potokach i rowach melioracyjnych występuje interesująca roślinność wodna i szuwarowa; żyje tam wiele gatunków płazów. Tereny te są penetrowane przez ptactwo wodne i bociany. Stwierdzono tu występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, m. in. konwalii majowej i widłaka goździstego.

Ze względu na unikalne wartości przyrodnicze niektóre fragmenty omawianego terenu w pełni zasługują na objęcie ochroną. W tym celu należy w pierwszym rzędzie doprowadzić do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz uregulowania gospodarki ściekowej. Bogate zasoby wody kryją się w głębi ziemi - pod miastem występuje główny zbiornik wód podziemnych (GZWP) Lubliniec - Myszków, który ze względu na odkryty na tym terenie charakter także jest narażony na zanieczyszczenie z powierzchni.

W tym świetle bardzo ważna jest ochrona istniejących zasobów wodnych oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości wody na terenie miasta.


ZABYTKI

- Sanktuarium p.w. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie
- Pałac Fabrykanta
- Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława B.M. z początku XX w.
- Kaplica p.w. Narodzenia NMP w Myszkowie - Mijaczowie
- Zespół dworski z początku XX w. w Myszkowie - Będuszu
- Kapliczka w Myszkowie - Będuszu
- Zespół dworca kolejowego z XIX w.
 

źródło: www.miastomyszkow.pl


wyświetleń: 9535

autor: agrojura.pl

Atrakcje w gminie Myszków

  • Sanktuarium w Mrzygłodzie

    data dodania: 2009-08-23 22:50:36

    Sanktuarium w Mrzygłodzie, fot. P. AbuckiKościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, pochodzi on z XVII wieku, zbudowany w miejsce starszego drewnianego kościoła. Reprezentuje style: barokowy, rokokowy i renesansowy. Ufundowany przez kardynała Stanisława Warszyckiego. 25 ... czytaj dalej »

Strona główna

Informacje o 48 gminach jurajskich, baza agroturystyk, hoteli, pensjonatów, punktów gastronomicznych, atrakcje, aktualne wydarzenia